Privacy statement

Via onze website www.groepsgebouw.nl verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

 

Aanleiding

Op 25 mei 2018 trad in de EU de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Daarmee wordt tegelijk de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens buiten werking gesteld. De AVG brengt voor alle bedrijven die werken met persoonsgegevens (of bedrijfsgegevens die herleidbaar zijn naar persoonsgegevens) verplichtingen met zich mee. Zo ook voor recreatiebedrijven zoals Stichting Paasheuvelgroep.

Dit document bevat de voor Stichting Paasheuvelgroep relevante verplichtingen en geeft daarmee ook weer hoe Stichting Paasheuvelgroep de bescherming van heeft geregeld in de eigen organisatie.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.groepsgebouw.nl;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht;
 • het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten;
 • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief (zie het kopje ‘Nieuwsbrief’).

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Welke gegevens verwerken wij

Voor de verwerking van reserveringsaanvragen, optie aanvragen of informatie aanvragen worden één of meer van onderstaande persoonsgegevens verwerkt (afhankelijk van het type aanvraag). Deze gegevens kunnen zijn verstrekt middels een online formulier via de website, telefonisch of per e-mail.

 • Naamgegevens (organisatienaam, type organisatie, voornaam, achternaam);
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, plaats, land);
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • Bankgegevens (IBAN, BIC);

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Uw persoonsgegevens worden daarnaast gebruikt om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Als u zich actief heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief worden uw gegevens tevens gebruikt om de nieuwsbrief naar u te versturen. Zie ook het kopje “Nieuwsbrief”.

 

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

 

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

 

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

 

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

 

Hoe lang bewaren we de gegevens

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

In het geval van een wettelijke bepaling zullen uw gegevens minimaal worden bewaard gedurende de geldende wettelijke regels. Dit is bijvoorbeeld van toepassingen bij overeenkomsten.

 

Delen met anderen

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ten behoeve van onderhoud en/of beheer van onze systemen kan het zijn dat derden toegang hebben tot de database met persoonsgegevens, met deze derden zijn expliciet verwerkersovereenkomsten opgesteld ter bescherming van de gegevens.

 

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor zijn onderstaande technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • De websites van Stichting Paasheuvelgroep maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat;
 • De persoonsgegevens worden beschermd middels diverse ICT beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, antivirus en versleuteling;
 • Logische toegangsbeveiliging (wachtwoorden);
 • Limitering van fysieke toegang tot systemen;
 • Inbraakalarmsysteem op locatie;
 • Geheimhoudingsbepaling in arbeidsovereenkomst;
 • Deze privacy overeenkomst.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ict@paasheuvelgroep.nl. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, bij navolgend adres: Stichting Paasheuvelgroep | ’t Frusselt 30 | 8076RE Vierhouten.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Bij afmelding ontvangt u geen nieuwsbrieven meer, uw gegevens blijven voor statistische doeleinden wel bewaard in de database. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.